10.12.RE.01 - Rekreativt område Viggo Carstensens Vej

10.12.RE.01 - Rekreativt område Viggo Carstensens Vej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Viggo Carstensens Vej

 • Plannummer

  10.12.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Golfbaneanlæg, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til golfformål. Der må kun opføres bebyggelse til fritidsformål, som har naturlig tilknytning til områdets aktiviteter i form af klubhus og servicebygninger. Der kan etableres ferie- og fritidsbebyggelse til golfbaneformål. Mindre bygninger, som eksempelvis toiletbygninger, kan tillades, såfremt de indpasses i det omgivende landskab. Landbrugsmæssig drift af ubenyttede arealer kan tillades. I området kan der kan tillige etableres nedsivningsbassin til nedsivning af overfladevand.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse til klubhus må højst opføres i 2 etager og 8,5 meters højde. Servicebygninger må højst opføres i 1 etage og i 6,5 meters højde. Mindre bygninger må højst opføres i 1 etage og i 3 meters højde. Bebyggelse skal i udformning, farver og materialevalg tilpasses omgivelserne.

 • Trafikbetjening og parkering

  Området vejbetjenes fra Simmerstedvej. Der skal etableres stiforbindelser med offentlig adgang gennem området. Der skal etableres de nødvendige parkeringspladser inden for området. Større parkeringsanlæg kan etableres efter byrådets nærmere godkendelse.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares.