10.13.BE.04 - Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen III

10.13.BE.04 - Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen III

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Ved Havnen III

 • Plannummer

  10.13.BE.04

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  145% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. bygningshøjde (m)

  15

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde samt offentlige og private servicefunktioner. Der kan etableres mindre erhvervsvirksomheder, der naturligt kan indpasses i området. Der kan etableres detailhandel i området med et samlet bruttoetageareal på maksimalt 750 m2. Det maksimale bruttoetageareal for en enkelt butik er 250 m2. Byomdannelsesområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav bebyggelse samt etagebyggeri. Bebyggelsen må ikke opføres i en højde på over 15 m målt fra kote 2,20 m eller fra eksisterende terræn, hvor dette ligger over kote 2,20 m. Elevatortårne, læskærme og lignende medregnes ikke i bebyggelsens højde. Bebyggelsens udformning skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af byrådet. Bebyggelsen skal disponeres i overensstemmelse med den vedtagne masterplan. Facadebebyggelse skal opføres i minimum 2 etager. Bebyggelsens omfang og placering, opholds- og friarealer samt veje, stier og parkeringsarealer skal udformes med udgangspunkt i designmanualen for Haderslev Havn. Eksisterende silobygninger kan genanvendes, selv om bygningshøjden/bebyggelsesprocenten overskrides. Bebyggelse mellem Hansborggade og kajområdet forudsætter udarbejdelse af en samlet plan, der inddrager den eksisterende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal etableres udendørs opholdsarealer til alle boliger.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende karakteristisk beplantning skal bevares.