10.13.BO.06 - Boligområde Kongevej

10.13.BO.06 - Boligområde Kongevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Kongevej

 • Plannummer

  10.13.BO.06

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med offentlige og private servicefunktioner - dog ikke detailhandelsbutikker - samt mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav og anden bebyggelse maks 40. Det skal være muligt at opføre bebyggelse i samme højde som tilgrænsende bebyggelse, hvor helhedshensynet taler for det.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50% af etagearealet for bebyggelse i øvrigt.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.