10.13.BO.11 - Boligområde Varbergvej

static-map
Henter kort...
static-map

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Varbergvej

 • Plannummer

  10.13.BO.11

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Erhvervsområde, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  5

 • Max. bygningshøjde (m)

  18.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde, blandet bolig- og erhverv samt offentlige funktioner.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav og etagebebyggelse. Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 5 etager og højere end 18,5 m. Ovenpå eksisterende bebyggelse kan opføres en ekstra etage med en samlet konstruktionshøjde på 3,5 m, undtaget herfra er dog elevatortårne. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet udgøre mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

10.13.BO.11 - Boligområde Varbergvej