10.13.CE.02 - Centerområde Ladegårdvej

10.13.CE.02 - Centerområde Ladegårdvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Ladegårdvej

 • Plannummer

  10.13.CE.02

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Bydelscenter med dagligvarebutikker og offentlige og private servicefunktioner, der henvender sig til lokalområdet. Desuden erhvervsvirksomheder, som naturligt kan indpasses i området samt boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse og tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocenten for åben-lav maks. 30. For tæt-lav og for anden bebyggelse maks. 40 %. I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 200 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og 200 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.500 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.500 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50 % af etagearealet for bebyggelse i øvrigt.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.