10.13.OF.01 - Område til offentlige formål Christen Kolds Vej

10.13.OF.01 - Område til offentlige formål Christen Kolds Vej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Christen Kolds Vej

 • Plannummer

  10.13.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner, 7131

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde med mulighed for indpasning af institutioner af regional karakter, kollegier, pedelboliger o.l.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 11 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes. Ny bebyggelse skal udgøre helheder hver for sig.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet. Byrådet kan fravige bestemmelsen, såfremt bebyggelsen opføres efter en større helhedsplan.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.