10.14.EH.01 - Erhvervsområde Moltrup Landevej

10.14.EH.01 - Erhvervsområde Moltrup Landevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Moltrup Landevej

 • Plannummer

  10.14.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  27

 • Min. miljøklasse

  4

 • Max. miljøklasse

  7

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til transport-, lager- og kontorvirksomhed med behov for motorvejsnær lokalisering. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Erhvervsbyggeri - overvejende som store bygningvolumener. Afstand til naboskel skal mindst svare til højden af de bygninger, som ønskes placeret nær skel og skal mindst være 4 m. Bygningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen på den enkelte grund skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Inden for motorvejens byggeliniebelagte arealer må der ikke reklameres og der må ikke etableres udstilling eller oplag.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsarealer. Friarealer skal gennem en samlet planlægning udformes i naturlig sammenhæng og harmoni med det omgivende landskab.

 • Trafikbetjening og parkering

  Området skal trafikbetjenes fra Moltrup Landevej. Der kan også etableres stiforbindelse fra Bramdrup Vestergade. Der skal udlægges en offentlig stforbindelse gennem området. Inden for motorvejsbyggelinjebelagte arealer må der ikke udlægges p-pladser.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en minimum 25 m bred beplantningszone langs skel mod motorvejen. Den eksisterende karakteristiske beplantning langs områdets grænse mod motorvejen og mod Bramdrup Vestergade skal bevares. Der skal etableres en minimum 10 m bred beplantningszone mod Moltrup Landevej og der skal etableres lunde, der slører bebyggelsen i indblikszonerne. Der skal stilles de nødvendige vilkår til sikring af beskyttelsen af grundvandsbeskyttelsen.