10.15.CE.01 - Bydelscenter Lyøvej

10.15.CE.01 - Bydelscenter Lyøvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Bydelscenter Lyøvej

 • Plannummer

  10.15.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Bydelscenter, Butikker

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Bydelscenter med butikker og offentlige og private servicefunktioner samt liberale erhverv. Virksomhedstyper uden genevirkninger i forhold til omgivelserne samt boliger kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav og tæt-lav bebyggelse samt etagebebyggelse og erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige: 25 % for åben-lav bebyggelse, 35 % for tæt-lav bebyggelse og 40 % for etagebebyggelse og anden bebyggelse. I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 200 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og 200 m2 butiksareal til udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.500 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.500 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50 % af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.