10.15.OF.01 - Område til offentlige formål Starup Skolevej

10.15.OF.01 - Område til offentlige formål Starup Skolevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Starup Skolevej

 • Plannummer

  10.15.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  25% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde, kommuneskole og idrætsanlæg i tilknytning hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde end 11 m, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.