10.21.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Fredstedvej

10.21.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Fredstedvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Fredstedvej

 • Plannummer

  10.21.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Landsbyområde, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Bevaringsværdig landsby med landbrugsdrift og beboelse.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse og erhvervsbyggeri (landbrug). Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30 og for erhvervsbyggeri 45. Ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende karakter.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Stier skal indgå i Fredstedområdets samlede stisystem. Her er tale om to forskellige typer: stier ad markveje og trampede stier.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares.