10.22.BO.02 - Boligområde Moltrup Bygade

10.22.BO.02 - Boligområde Moltrup Bygade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde Moltrup Bygade

 • Plannummer

  10.22.BO.02

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Landsbyområde, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Landsby. Boligområde med offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning, dog ikke detailhandelsbutikker. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i en landsby, kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocent for åben-lav bebyggelse maks. 30, for tæt-lav maks. 40 og for anden bebyggelse 45. Ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende karakter.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsarealer skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.