10.40.LA.01 - Landområde Moltrup Landevej

10.40.LA.01 - Landområde Moltrup Landevej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Landområde Moltrup Landevej

 • Plannummer

  10.40.LA.01

 • Anvendelse generelt

  Landområde

 • Specifik anvendelse

  Militære anlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Militært øvelsesområde (type 1A). Området må dog kun anvendes til øvelser med lette våben med løs ammunition med kaliber mindre end 12,7 mm, samt øvelser med andre støjkilder i form af f.eks. kørsel med pansrede mandskabsvogne, hjulkøretøjer og gravemateriel. Der må ikke etableres nye boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der må kun opføres bebyggelse til militære øvelsesformål. Bebyggelsens omfang og placering skal godkendes af byrådet. Byrådet kan i særlige tilfælde give tilladelse til opførelse af bebyggelse i maksimalt 2 etager. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal fastlægges principielle placeringer for veje til hjulkøretøjer og kørespor for PMV (pansrede mandskabsvogne). Senest i forbindelse med udarbejdelsen af en drifts- og plejeplan for området skal der udarbejdes retningslinier for offentlighedens adgang til øvelsesarealet.

 • Særlige bestemmelser

  Inden for en afstand af 200 meter fra beboelse må der generelt ikke foregå egentlige faste øvelsesaktiviteter med lette håndvåben og pansrede mandskabsvogne. Der skal fastlægges retningslinier for anvendelsen af PMV, så øvelserne i normalsituationen sikres gennemført med overholdelse af Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier på 55, 45 og 40 dB(A) i dag-, aftenog natperioden. Der må ikke etableres anlæg, der medfører risiko for rundvandsforurening. Eksisterende levende hegn skal bevares med mindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter. Der kan etableres beplantninger i områdets afgrænsninger mod vest og nord. Dog skal der enkelte steder sikres indbliksmuligheder til området fra Moltrup Landevej og Errestedvej.