10.40.TA.01 - Område til tekniske anlæg Oluskærvej nord

10.40.TA.01 - Område til tekniske anlæg Oluskærvej nord

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Oluskærvej nord

 • Plannummer

  10.40.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til vindmølleklynge.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Vindmøller og transformatorstationer. Der kan maksimalt opføres 3 vindmøller. Møllerne skal stå på en række parallelt med Næsvejen. Beliggenhedsplan skal foreligge før opførelse af den første mølle. Alle møller skal have 3 vinger, omløbsretning med uret, rørtårn og være lysegrå eller tonet hvid. Vingerne skal være refleksfri. Navhøjden må ikke overstige 46 m. Navhøjden skal være lig rotordiameteren. Undtagelsesvis kan en forskel på maksimalt 10% godkendes. Møller i den enkelte klynge skal være ens. Mindre forskelle i højde og vingediameter møllerne imellem kan dog tillades, hvis det inden realisering visualiseres, at forskellene er uden betydning for det samlede indtryk.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der kan anlægges de nødvendige veje til møllerne for drift og vedligeholdelse.

 • Særlige bestemmelser

  Ved realisering af den første mølle i området, skal det påvises, at det samlede støjbidrag fra alle de tilladte møller i området kan overholde Miljø- og Energiministeriets støjkrav. Inden for en zone på 350 m fra møllerne kan der ikke opføres nye boliger. Inden for en zone på 700 m fra møllerne kan der ikke etableres ny støjfølsom arealanvendelse. Møllerne skal tilsluttes den lokale elforsyning. El-ledninger mellem de enkelte møller og transformatorer samt forbindelse til elnettet skal udføres som jordkabler.