15.10.EH.01 - Erhvervsområde Lysbjergvej

15.10.EH.01 - Erhvervsområde Lysbjergvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Lysbjergvej

 • Plannummer

  15.10.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Tung industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til industri, lager og vognmandsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed og liberale erhverv. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal min. være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Miljø

  Rammeområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser(OSD) Inden for rammeområdet skal placeres forsinkelse - eller opsamlingsbassiner med tilstrækkeligt volume til afvanding af rammen området. - Indenfor rammen området må der ikke være større oplag af klorende opløsningsmiddeler og PFAS. - Parkeringspladser og kørearealer, samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være med tæt belægning med flad mod afløb. - Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. -Beholder skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikre mod påkørsel. -Oplagspladsen skal være indrettet såledels, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planlægning og ibrugtagning af området skal udbygningen foregå indefra og ud, og afhængigt af behov og efterspørgsel vil der være tale om etapevis planlægning og udbygning af området.