15.10.EH.02 - Erhvervsområde Skovgårdsvej

15.10.EH.02 - Erhvervsområde Skovgårdsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Skovgårdsvej

 • Plannummer

  15.10.EH.02

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Industri, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til industri, lager og vognmandsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed og liberale erhverv. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal min. være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Miljø

  Rammeområdet er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser(OSD) Inden for rammeområdet skal placeres forsinkelse - eller opsamlingsbassiner med tilstrækkeligt volume til afvanding af rammen området. - Indenfor rammen området må der ikke være større oplag af klorende opløsningsmiddeler og PFAS. - Parkeringspladser og kørearealer, samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være med tæt belægning med flad mod afløb. - Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. -Beholder skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikre mod påkørsel. -Oplagspladsen skal være indrettet såledels, at spild kan holdes inden for et afgrænset området område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området eller opsamlingssup opbevaringsenhed i området.