15.10.EH.09 - Erhvervsområde Nørremark nord

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Nørremark nord

 • Plannummer

  15.10.EH.09

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Tung industri, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  6 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  5

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til trafiktunge erhvervsvirksomheder. I området kan der placeres fremstillingsvirksomheder, lager-, engros-, vognmands-, entreprenør-, oplags- og større værkstedsvirksomheder, som alle har et stort transportbehov. Desuden kontor- og administrationsfaciliteter samt forretningsvirksomhed, når de har tilknytning til den enkelte virksomhed. Der må ikke opføres boliger eller andre overnatningmuligheder i området. Der må ikke etableres selvstændige detailhandelsbutikker i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel skal min. være 4 m. Bebyggelsens højde må ikke overstige 12 m for produktionshaller, lagerhaller og lignende haller. Bygningshøjden for kontor-, administrations- og servicebygninger må ikke overstige 8,5 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v.
  Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Inden for motorvejens byggeliniebelagte areal må der ikke reklameres, herunder ved skiltning, flagning eller lignende samt ved udstilling eller oplag.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planlægning og ibrugtagning af området skal udbygningen foregå indefra og ud, og afhængigt af behov og efterspørgsel vil der være tale om etapevis planlægning og udbygning af området. Der skal etableres et mindst 25 m bredt beplantningsbælte langs motorvejen. Mod det åbne land skal der etableres 10 m brede beplantningsbælter.

15.10.EH.09 - Erhvervsområde Nørremark nord