15.10.EH.12 - Erhvervsområde Søndergårds Allé

15.10.EH.12 - Erhvervsområde Søndergårds Allé

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Søndergårds Allé

 • Plannummer

  15.10.EH.12

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til virksomheder inden for IT-, medicinal- og kommunikationsbrancher og lignende videnbaserede erhverv, samt liberale erhverv i form af kontorer og domiciler. Der kan etableres produktionsenheder til den enkelte virksomhed. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal min. være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Vejbetjening forudsættes at ske fra det kommunale vejnet.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planlægning og ibrugtagning af området skal udbygningen foregå indefra og ud, og afhængigt af behov og efterspørgsel vil der være tale om etapevis planlægning og udbygning af området. Området skal gives en grøn profil. Der skal etableres et bredt beplantningsområde langs motorvejen. Mod det åbne land skal der etableres 10 meter brede beplantningsarealer. Ved indretningen af erhvervsarealet skal der tages hensyn til de landskabelige værdier i området.