15.10.EH.13 - Erhvervsområde Melskov Allé

15.10.EH.13 - Erhvervsområde Melskov Allé

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Melskov Allé

 • Plannummer

  15.10.EH.13

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Tung industri, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  8 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  18

 • Min. miljøklasse

  5

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til trafiktunge erhvervsvirksomheder, som har et stort gods-, personale- og kundemæssigt transportbehov. F.eks. vognmands-, entreprenør-, oplags-, industri- og større værkstedsvirksomheder samt selvstændige kontor- og forretningsvirksomheder. Desuden kontor- og forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende virksomheder, samt tankstation med tilhørende servicefaciliteter. Der må ikke etableres bolig eller selvstændig detailhandel.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel min. 4 m. Bebyggelsens højde kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Inden for motorvejens byggeliniebelagte areal må der ikke reklameres, herunder ved skiltning, flagning eller lignende samt ved udstilling eller oplag.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal reserveres areal til en eventuel vejforbindelse til arealerne nord for jernbanen.

 • Særlige bestemmelser

  Ved planlægning og ibrugtagning af området skal udbygningen foregå indefra og ud, og afhængigt af behov og efterspørgsel vil der være tale om etapevis planlægning og udbygning af området. Der skal etableres et indtil 25 meter bredt beplantningsområde langs motorvejen. Mod det åbne land skal der etableres 10 meter brede beplantningsarealer. Ved området nord for jernbanetraceet kan beplantningen etableres mellem rammeområdet og motorvejen. Ved indretningen af erhvervsarealet skal der tages hensyn til de landskabelige værdier i området.