15.10.OF.02 - Område til offentlige formål Ribe Landevej vest

15.10.OF.02 - Område til offentlige formål Ribe Landevej vest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Ribe Landevej vest

 • Plannummer

  15.10.OF.02

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv, Område til offentlige formål, Uddannelsesinstitutioner

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  3 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til funktioner af regional betydning, f.eks. offentlig og privat service, uddannelsesinstitutioner, kontorvirksomhed, samt hotel og konferencevirksomhed.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse, som er indpasset i landskabet. Bebyggelsen skal placeres i et byggefelt, der har en afstand af 100 m fra Ribe Landevej, 25 m fra skovbevoksninger og 10 m fra levende hegn. Skræntarealer friholdes. Arealet mellem Ribe Landevej og byggefeltet forbeholdes adgangs-, parkerings- og beplantningsformål. Ny bebyggelse skal tilpasses landskabet. Bebyggelsen skal udgøre helheder hver for sig og harmonere indbyrdes. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet og skal naturligt indgå i de omgivende landskabsområder.

 • Trafikbetjening og parkering

  Stier skal indgå i Fredstedområdets samlede stisystem. Her er tale om to forskellige stityper: 1. stier ad markveje og 2. trampede stier.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende beplantninger og levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.