18.10.OF.01 - Område til offentlige formål Hoptrup Hovedgade nord

18.10.OF.01 - Område til offentlige formål Hoptrup Hovedgade nord

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Hoptrup Hovedgade nord

 • Plannummer

  18.10.OF.01

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Uddannelsesinstitutioner, 7131, Religiøse institutioner og gravpladser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  11

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Offentligt institutionsområde, kommuneskole, højskole, sportshal, kirke med anlæg i tilknytning hertil.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes. Byrådet kan tillade, at dele af en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.