18.10.RE.01 - Rekreativt område Diernæsvej

18.10.RE.01 - Rekreativt område Diernæsvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Diernæsvej

 • Plannummer

  18.10.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Ferie- og kongrescenter, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  20% beregnet ud fra området som helhed

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  6.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til ferie- og fritidsformål (feriecenter) samt tilhørende offentlig og privat service.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse med tilhørende fællesfaciliteter, kiosker, mindre idrætsanlæg og lignende samt servicebygninger og kollektive anlæg i tilknytning til områdets funktion som ferie- og fritidsformål. Afstand til skel skal
  mindst være 5 meter. Facadehøjden må ikke være højere end 3 meter. Enkelte bygninger kan med byrådets
  tilladelse opføres i en større højde end 6,5 m. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er skæmmende og de skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve eller jordfarver.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1 1/2 parkeringsplads pr. hus), skal der på den enkelte enhed være parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som en del af bevaringsværdig vejby. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Hadeslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Der skal i afgrænsningen mod det åbne land etableres en beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende arter.