18.50.SO.03 - Sommerhusområde Havvejen

18.50.SO.03 - Sommerhusområde Havvejen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Havvejen

 • Plannummer

  18.50.SO.03

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde. Der kan med byrådets særlige tilladelse etableres butikker til sommerhusområdets
  daglige forsyning.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Sommerhusbebyggelse. Bebyggelsens afstand til skel skal mindst være 5 meter. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage og højere end 3 meter til tagfod. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er skæmmende og de skal fortrinsvis fremstå i materialernes naturfarve eller jordfarver. Bruttoetagearealet for dagligvare- og udvalgsvarebutikker må maksimalt være 1.000 m2 for den enkelte butik.

 • Opholds- og friarealer

  Ved større udstykninger skal der tilvejebringes min. 10% fælles friareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1,5 p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være
  parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med større udstykninger skal der udarbejdes en beplantningsplan efter byrådets nærmere anvisning.