17.10.EH.01 - Erhvervsområde Knokbjerg syd

17.10.EH.01 - Erhvervsområde Knokbjerg syd

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Knokbjerg syd

 • Plannummer

  17.10.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  2 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  4

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til fremstillings- og håndværksvirksomhed, oplagring, engroshandel og administration. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal holdes min. 4 m fra naboskel. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte virksomhed skal mindst svare til 25 m2 pr. 100 m2 etageareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlige forhold kan byrådet ændre parkeringskravet.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal i afgrænsningen mod det åbne land etableres en afskærmende beplantning bestående af egnstypiske, løvfældende arter.