17.11.EH.01 - Erhvervsområde Langkær

17.11.EH.01 - Erhvervsområde Langkær

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Langkær

 • Plannummer

  17.11.EH.01

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Tung industri

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. rumfang m3 pr. m2

  4 m3/m2 beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  5

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til fremstillings-, lager-, værksteds-, service- og engrosvirksomhed samt administration. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel skal min. være 4 meter. Bygningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Særlige bestemmelser

  Der skal etableres en tæt afskærmende beplantning mod omgivelserne.