13.10.BE.03 - Blandet bolig- og erhvervsområde Passagen

13.10.BE.03 - Blandet bolig- og erhvervsområde Passagen

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Passagen

 • Plannummer

  13.10.BE.03

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Kontor- og serviceerhverv, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  65% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  2

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område med boliger og tilhørende offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området, kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 for åben-lav boligbebyggelse og 65 for anden bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende karakter.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.