static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

  • Status

    Vedtaget

  • Plannavn

    Erhvervsområde Thorsbjerggade

  • Plannummer

    13.10.EH.04

  • Anvendelse generelt

    Erhvervsområde

  • Specifik anvendelse

    Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

  • Fremtidig zonestatus

    Byzone

  • Bebyggelseprocent

    55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

  • Max. bygningshøjde (m)

    8.5

  • Min. miljøklasse

    2

  • Max. miljøklasse

    4

  • Udstykningsforbud

    Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

  • Områdets anvendelse

    Lettere industri, lager og vognmandsvirksomhed, service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed.

  • Bebyggelsens omfang og udformning

    Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal min. være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

  • Opholds- og friarealer

    Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

13.10.EH.04 - Erhvervsområde Thorsbjerggade