13.10.EH.05 - Erhvervsområde Vojensvej øst

13.10.EH.05 - Erhvervsområde Vojensvej øst

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Vojensvej øst

 • Plannummer

  13.10.EH.05

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Let industri og håndværk, Transport- og logistikvirksomheder

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  3

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til speditions- og vognmandsvirksomhed med tilhørende lagerfunktioner og udendørs oplag, transportcenter med de for branchen normale tilhørsfunktioner samt kontorer og administration i forbindelse med den enkelte virksomhed. Der må ikke placeres boliger i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal min. være 4 m. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Særlige bestemmelser

  Langs med områdets afgrænsning mod det åbne land skal der etableres et afskærmende beplantningsbælte. Tilstanden af diget i områdets sydøstlige skel må ikke ændres, medmindre der opnås dispensation fra naturbeskyttelseslovens §4.