23.10.CE.01 - Centerområde Vilstrup Bysving

23.10.CE.01 - Centerområde Vilstrup Bysving

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Vilstrup Bysving

 • Plannummer

  23.10.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområder med boliger, detailhandelsbutikker, offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning samt mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocent for åben-lav maks. 30 %. Bebyggelsesprocent for tæt-lav maks. 40. Anden bebyggelse maks. 45 %. I området må der udover de eksisterende butikker maksimalt opføres/indrettes 2.630 m2 butiksareal til dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker. Den enkelte dagligvarebutiks bruttoetageareal må maksimalt være 1.000 m2. Den enkelte udvalgsvarebutik må maksimalt være 1.000 m2. Ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde den eksisterende karakter.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50 % af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Området er udpeget som del af bevaringsværdig andelsby. Bevaringsinteresserne skal sikres i forbindelse med lokalplanlægning, byggesagsbehandling og anden sagsbehandling samt Hadeslev Kommunes egne anlægs- og byggeaktiviteter. Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.