23.20.RE.01 - Rekreativt område Kelstrup Bygade

23.20.RE.01 - Rekreativt område Kelstrup Bygade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Rekreativt område Kelstrup Bygade

 • Plannummer

  23.20.RE.01

 • Anvendelse generelt

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Sports- og idrætsanlæg, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Rekreativt område til idrætsanlæg, forsamlingshus m.m.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsen skal tilpasses det omgivende landskab. Byrådet kan tillade, at en bygning opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til indretning eller drift nødvendiggør dette. Karakteren af den nuværende bebyggelse fastholdes.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50% af etagearealet. Byrådet kan fravige bestemmelsen, såfremt bebyggelsen opføres efter en større helhedsplan.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der anlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende levende hegn skal bevares, medmindre byrådet giver tilladelse til fjernelse. Beplantning i området skal bestå af egnstypiske løvfældende arter.