23.50.SO.03 - Sommerhusområde Kelstrupvej

23.50.SO.03 - Sommerhusområde Kelstrupvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Kelstrupvej

 • Plannummer

  23.50.SO.03

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Publikumsorienterede serviceerhverv, Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde med sommerhuse, helårsbeboelse, hoteller og butikker.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse samt erhvervsbyggeri. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1½ etage og ikke højere end 8,5 meter. Højden for sommerhuse må dog ikke overstige 6,5 m. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige: 15 for sommerhusbebyggelse, 30 for åben-lav bebyggelse og 40 for tæt-lav og anden bebyggelse, f.eks. butikker. Bruttoetagearealet for dagligvare- og udvalgsvarebutikker må maksimalt være 1.000 m2 for den enkelte butik. Bebyggelsens udformning skal godkendes af byrådet.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For bebyggelse til erhvervsformål skal opholdsarealet mindst svare til 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning må ikke fjernes uden byrådets tilladelse. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.