23.52.SO.01 - Sommerhusområde Vilstrup Strand

23.52.SO.01 - Sommerhusområde Vilstrup Strand

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Sommerhusområde Vilstrup Strand

 • Plannummer

  23.52.SO.01

 • Anvendelse generelt

  Sommerhusområde

 • Specifik anvendelse

  Sommerhus- og ferieboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Sommerhusområde

 • Bebyggelseprocent

  15% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Sommerhusområde. Der kan ikke etableres butikker i området.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til skel skal mindst være 5 meter. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage, og højere end 3 meter til tagfod. Bygningshøjden må ikke overstige 5 meter over terræn. Til udvendige bygningssider skal anvendes materialer, der efter byrådets skøn ikke er skæmmende, og de skal fortrinsvis fremstå i
  materialernes naturfarve eller jordfarver.

 • Opholds- og friarealer

  Ved større udstykninger skal der tilvejebringes min. 10% fælles friareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Medmindre der indrettes fælles parkering (1½ p-plads pr. hus), skal der på den enkelte grund være parkeringsmulighed for 2 biler.

 • Særlige bestemmelser

  I forbindelse med større udstykninger skal der udarbejdes en beplantningsplan efter byrådets nærmere anvisning.