14.10.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Storegade

14.10.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Storegade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Storegade

 • Plannummer

  14.10.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning - herunder detailhandelsbutikker. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området, kan tillades - dog ikke lager- og vognmandsvirksomheder.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse og sluttet bebyggelse i gadelinie. Facadebebyggelsen langs Storegade må opføres i 2½ etage, mens bebyggelsen i resten af området ikke må opføres med mere end 2 etager. Bruttoetagearealet til butiksformål i området må ikke overstige 3.000 m2. Den enkelte butik må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 10% af bruttoetagearealet til detailhandel, liberale erhverv og service og til mindst 50% af bruttoetagearealet til boliger.

 • Særlige forhold

  Fritliggende bebyggelse og sluttet bebyggelse i gadelinie. Facadebebyggelsen langs Storegade må opføres i 2½ etage, mens bebyggelsen i resten af området ikke må opføres med mere end 2 etager.