14.20.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Hjerndrupvej

14.20.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Hjerndrupvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Hjerndrupvej

 • Plannummer

  14.20.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Tæt-lav boligbebyggelse, Landsbyområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning - herunder detailhandelsbutikker. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området, kan tillades.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende åben-lav bebyggelse, tæt-lav bebyggelse og erhvervsbyggeri. Bebyggelsesprocent for åben-lav maks. 30, for tæt-lav maks. 40 og for anden bebyggelse maks.45. Ny bebyggelse skal udformes i overensstemmelse med den omgivende bebyggelse og skal ved udformning og indpasning medvirke til at fastholde områdets karakter.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.