14.24.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vadstedvej

14.24.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Vadstedvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Vadstedvej

 • Plannummer

  14.24.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Landsbyområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker til lokalområdets forsyning, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Bebyggelseprocent

  30% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde med tilhørende offentlige og private servicefunktioner til områdets daglige forsyning. Mindre erhvervsvirksomheder, som naturligt hører til i området, kan tillades. Der må etableres mindre butikker og erhvervsvirksomheder til betjening af lokalområdet.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Det skal sikres, at ny bebyggelse samt om- og tilbygninger får en placering, udformning og materialevalg, som er i overensstemmelse den den stedlige byggetradition.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Eksisterende bebyggelse, beplantning m.v. skal søges bevaret.