11.10.BO.28 - Boligområde ved Nørregade/Sjællandsgade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Boligområde ved Nørregade/Sjællandsgade

 • Plannummer

  11.10.BO.28

 • Anvendelse generelt

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse, Etageboligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Boligområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Tæt-lav bebyggelse og etage bebyggelse. Bebyggelsen skal udgøre en helhed.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 50 % af atagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges mindst 1½ p-plads pr. bolig.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der skal etableres/bevares et beplantningsbælte mellem skel til boligbebyggelsen Nørregade/Sjællandsgade og bebyggelse i rammeområdet. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.

11.10.BO.28 - Boligområde ved Nørregade/Sjællandsgade