11.10.CE.01 - Centerområde Vestergade

11.10.CE.01 - Centerområde Vestergade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Vestergade

 • Plannummer

  11.10.CE.01

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  100% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, boliger, erhverv og privat og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Ny bebyggelse skal placeres således, at genevirkninger i forhold til omgivelserne undgås. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker 0 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.000 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 2.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 1.000m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 10% af bruttoetagearealet til detailhandel, liberale erhverv og service.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.