11.10.CE.02 - Centerområde Rådhuscentret

11.10.CE.02 - Centerområde Rådhuscentret

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Centerområde Rådhuscentret

 • Plannummer

  11.10.CE.02

 • Anvendelse generelt

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, 4110, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  200% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  10

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Centerområde med butikker, boliger, erhverv og privat og offentlig service, som naturligt hører til i det centrale byområde.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelse skal opføres inden for nærmere fastlagte byggefelter. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål er for dagligvarebutikker 2.000 m2 og for udvalgsvarebutikker 3.000 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal for dagligvarebutikker 3.500 m2 og for udvalgsvarebutikker 2.000 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet til den enkelte ejendom skal mindst svare til boligetagearealet og 50% af etagearealet for bebyggelse i øvrigt.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.