11.10.EH.04 - Erhvervsområde Østergade

11.10.EH.04 - Erhvervsområde Østergade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Østergade

 • Plannummer

  11.10.EH.04

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Transport- og logistikvirksomheder, Butikker med særligt pladskrævende varer

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  55% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  3

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til lager-, service- og forretningsvirksomhed. Der kan etableres én bolig i tilknytning til den enkelte virksomhed. Der kan etableres butikker, der alene forhandler følgende særligt pladskrævende varegrupper: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer, samt møbler.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel skal min. være 4 meter. Bygningshøjden kan fraviges med byrådets særlige tilladelse, hvor hensynet til virksomhedens drift nødvendiggør dette. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Den samlede ramme for bruttoetageareal til nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butikker med særligt pladskrævende varegrupper er 2.000 m2. For de enkelte butikker er rammen for det maksimale bruttoetageareal 7.500 m2.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal tilvejebringes opholdsareal svarende til mindst 5% af bruttoetagearealet til erhverv og mindst 50% af bruttoetagearealet til boliger.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet til parkering.