11.10.EH.10 - Erhvervsområde Nørregade

11.10.EH.10 - Erhvervsområde Nørregade

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Nørregade

 • Plannummer

  11.10.EH.10

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  3

 • Max. bygningshøjde (m)

  12

 • Min. miljøklasse

  1

 • Max. miljøklasse

  1

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til liberale erhverv, kontor, klinikker o.l.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Der skal tilstræbes et vist helhedspræg i området og i forhold til den omkringliggende bebyggelse.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal mindst svare til 5 % af atagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal etableres parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Området skal sikres mod støj og vibrationer fra jernbanen samt støj fra Ribevej. Der må i rammeområdet etableres støjafskærmning med jernbanen. Hvis der anlægges fælles parkering, skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ. Eksisterende bebyggelse på matr. nr. 208, Vojens Ejerlav, Vojens, må anvendes til boligformål.