11.10.OF.05 - Område til offentlige formål Østerled

11.10.OF.05 - Område til offentlige formål Østerled

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til offentlige formål Østerled

 • Plannummer

  11.10.OF.05

 • Anvendelse generelt

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, 7131, Religiøse institutioner og gravpladser

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  1.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til offentlige formål i form af kirke, kirkegård, pensionistboliger, institutioner og lignende.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Området foran kirken skal friholdes for bebyggelse, der er placeret anderledes eller har større omfang end den eksisterende, bortset fra mindre bygninger (f.eks. toiletbygninger, redskabsbygninger og lignende) i forbindelse med områdets anvendelse.

 • Opholds- og friarealer

  Opholdsarealet skal svare til mindst 50% af etagearealet.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal udlægges parkeringspladser efter byrådets nærmere anvisning.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Ved samlede parkeringspladser skal der for anlæg af hver 3. parkeringsplads plantes mindst 1 træ.