11.11.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Bygaden

11.11.BE.01 - Blandet bolig- og erhvervsområde Bygaden

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Blandet bolig- og erhvervsområde Bygaden

 • Plannummer

  11.11.BE.01

 • Anvendelse generelt

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

  Åben-lav boligbebyggelse, Erhvervsområde, Kontor- og serviceerhverv, Butikker, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  45% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Blandet bolig- og erhvervsområde til boliger, butikker, liberale erhverv og servicevirksomheder, mindre reparationsværksteder samt offentlige formål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 30 ved åben-lav boligbebyggelse og 45 ved anden bebyggelse. Bebyggelsen skal placeres således, at genevirkninger i forhold til anden bebyggelse og omgivelserne undgås. Der må ikke opføres eller indrettes dagligvarebutikker og udvalgsvarebutikker med en størrelse på mere end 1.000 m2 bruttoetageareal.

 • Opholds- og friarealer

  Boligernes opholdsareal skal mindst svare til etagearealet. For øvrig bebyggelse skal opholdsarealet være mindst 50% af etagearealet.

 • Særlige bestemmelser

  Karakteristisk beplantning skal bevares. Afgrænsning mod landskabet skal udføres med egnstypisk beplantning.