11.12.EH.05 - Erhvervsområde Tingvejen vest

11.12.EH.05 - Erhvervsområde Tingvejen vest

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Erhvervsområde Tingvejen vest

 • Plannummer

  11.12.EH.05

 • Anvendelse generelt

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Virksomheder med særlige beliggenhedskrav

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Bebyggelseprocent

  50% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Min. miljøklasse

  4

 • Max. miljøklasse

  6

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde til virksomheder, der giver anledning til væsentlige støj-, luftforurenings- eller lugtgener, og som derfor bør placeres i betydelig afstand fra forureningsfølsomme arealer. Der kan placeres administrationsbygninger m.v. til de enkelte virksomheder, men derudover kan der ikke placeres bebyggelse til kontorer og lignende samt boliger.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Fritliggende bebyggelse. Afstand til naboskel skal min. være 4 meter. Bebyggelsen skal udgøre en helhed med hensyn til udformning, materialevalg, farver m.v. Skiltning, lysinstallationer og lignende må ikke være til gene eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

 • Opholds- og friarealer

  Der skal sikres udendørs opholdsareal svarende til mindst 10 m2 pr. 100 m2 etageareal, dog mindst 15 m2 opholdsareal pr. 100 m2 kontorareal.

 • Trafikbetjening og parkering

  Ved særlige forhold kan byrådet ændre kravet til parkering.