11.40.TA.01 - Område til tekniske anlæg Selskærvej

11.40.TA.01 - Område til tekniske anlæg Selskærvej

static-map
Henter kort...
static-map
Lokalplaner inden for området:

 

Her gælder også:

Generelle rammer

 • Status

  Vedtaget

 • Plannavn

  Område til tekniske anlæg Selskærvej

 • Plannummer

  11.40.TA.01

 • Anvendelse generelt

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg, Jordbrugsområde

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Områdets anvendelse

  Område til tekniske anlæg i form af vindmøllepark. Området omkring møllerne skal fortsat benyttes til landbrugsformål.

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Der kan opstilles 4 vindmøller med tilhørende bygninger, tranformatorstationer m.v. Vindmøllerne må ikke opføres med en højde, der overstiger regionplanens bestemmelser. Driftsbygninger og ledningsanlæg til vindmøllerne skal begrænses mest muligt. Der skal fastsættes bestemmelser for vindmøllernes udformning, størrelse og farve. Der skal fastsættes en indbyrdes afstand mellem vindmøllerne, et opstillingsmønster og fælles omdrejningsretning samt sikkerhedsafstand til tekniske anlæg. Forholdet mellem tårnhøjde og rotordiameter skal være ca. 1:1. Vindmøllerne skal påvirke landskabet mindst muligt.

 • Trafikbetjening og parkering

  Der skal sikres adgangsforhold til vindmølleparken.

 • Særlige bestemmelser

  Vindmøller, der har været ude af drift i mere end 1 år, skal fjernes uden udgift for det offentlige. Der må ikke opstilles enkeltstående vindmøller inden for en radius af 3 km fra eksisterende eller planlagte vindmølleklynger/parker. Der må ikke opføres boliger inden for en afstand af 8 gange møllens navhøjde.