Boligområde ved Fredsted, Haderslev

Baggrund og formål

Lokalplanområdet er beliggende nord for Haderslev Dam, knap 4 km vest for Haderslev centrum og ca. 2 km. fra motorvejen E45. Området omfatter et areal på ca. 37 hektar og er afgrænset af Ribe Landevej mod nord, Fredsted Bæk mod vest. Fredstedvej mod syd og Fredsted Vænge mod øst.

Lokalplanområdet er karakteriseret ved store kuperinger i landskabet, primært i form af to markante dalstrøg øst og vest for området, hvor der påtænkes bebyggelse.

Grundet de markante terrænforskelle er der gode udsigtforhold til det omkringliggende landskab med golfbanen mod nord, Fredsted bæk og det bakkede landskab mod vest, Gamle Fredsted og Haderslev Dam mod syd og naturlige slugte, Fredsted Vænge og Haderslev mod øst.   

Lokalplanområdet gennemløbes i retning nord/syd af en gammel hulvej. Hulvejen, der er opstået langs et fredet dige, løber centralt ned gennem området og opdeler det i en østlig og vestlig del.

En større del af området anvendes i dag til landbrugsformål.

 

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende nord for Haderslev Dam, knap 4 km vest for Haderslev centrum og ca. 2 km. fra motorvejen E45. Området omfatter et areal på ca. 37 hektar og er afgrænset af Ribe Landevej mod nord, Fredsted Bæk mod vest. Fredstedvej mod syd og Fredsted Vænge mod øst.

Lokalplanområdet er karakteriseret ved store kuperinger i landskabet, primært i form af to markante dalstrøg øst og vest for området, hvor der påtænkes bebyggelse.

Grundet de markante terrænforskelle er der gode udsigtforhold til det omkringliggende landskab med golfbanen mod nord, Fredsted bæk og det bakkede landskab mod vest, Gamle Fredsted og Haderslev Dam mod syd og naturlige slugte, Fredsted Vænge og Haderslev mod øst.   

Lokalplanområdet gennemløbes i retning nord/syd af en gammel hulvej. Hulvejen, der er opstået langs et fredet dige, løber centralt ned gennem området og opdeler det i en østlig og vestlig del.

En større del af området anvendes i dag til landbrugsformål.

 

Indhold

Planområdet er omfattet af tre kommuneplanrammer i Kommuneplan 2017, henholdsvis kommuneplanramme 10.12.BO.12, 10.12.Re.08 og 10.12.RE.09. Kommuneplanramme 10.12.BO.12 er udlagt til boligområde mens kommuneplanramme 10.12.RE.08 og 10.12.RE.09 er udlagt til rekreativt område.

Kommuneplanramme 10.12.BO.12 fastsætter, at lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Ribe Landevej. Kommuneplantillægget ændrer vejbetjeningen, så planområdet skal vejbetjenes fra Fredstedvej.

Adgangsvejen til planområdet skal gå igennem rammeområde 10.12.RE.09, hvilket de nuværende rammebestemmelser ikke giver mulighed for, 

Kommuneplantillægget giver mulighed for vejanlæg i den sydlige del af rammeområde 10.12.RE.09.

De resterende rammebestemmelser i kommuneplanramme 10.12.BO.12 ændres ikke.

Kommuneplanramme 10.12.RE.08 ændres heller ikke.   

 

Anden planlægning

Kommuneplan 2017

Kystnærhedszonen

I henhold til Planlovens §16 stk. 4 (lbk. nr. 587 af 27. maj 2013 med senere ændringer), skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Hvis bebyggelsen afviger væsenligt i højden og volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en særlig begrundelse herfor.

Kystnærhedszonen er fastlagt i planloven og dækker som udgangspunkt kyststrækningen fra strandkanten og ca. 3 km ind i landet.

Planområdet er beliggende i en afstand af ca. 400 meter fra Haderslev Dam, der også er omfattet af kystnærhedszonen. Lokalplanen giver mulighed for ca. 56 åben/lav boliger eller ca. 75 tæt/lav boliger i op til 8,5 meters højde.

Det vurderes med baggrund I visualiseringer, at den bebyggelse planerne giver mulighed for ikke vil have væsentlig betydning for den visuelle påvirkning af kysten set fra Haderslev Dam, eller fra den sydlige side af dammen. Dette begrundes med at bebyggelsen vil blive placeret I umiddelbar nærhed af eksisterende bebyggelse øst for området og samtidig vil bebyggelsen blive placeret bagved eksisterende skov og bebyggelse. Det vurderes således, at bebyggelsen ikke vil afvige væsentligt I højden eller volumen fra den eksisterende bebyggelse I området.

 

Bevaringsværdige landskaber

Planområdet er beliggende indenfor bevaringsværdige landskaber. Når byggeri tillades I bevaringsværdige landskaber skal byggeriet i henhold til kommuneplanens retningslinjer besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet skal prioriteres højt. Derudover skal der tages hensyn til, at planerne ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier.

Planernes påvirkning på landskabet er I forbindelse med miljøvurderingsrapporten undersøgt og vurderet.

Se yderligere I afsnittet “Miljøvurdering” og “Miljøvurderingsrapport”.

 

Potentielle økologiske forbindelser

En del af planområdet overlapper kommuneplantemaet potentielle økologiske forbindelser.

Retningslinjerne for potentielle økologiske forbindelser i Haderslev kommuneplan 2017-2029 lyder:

  • I de potentielle økologiske forbindelser skal dyr og planters naturlige bevægelsesveje styrkes. Her må ændringer i arealanvendelsen, bl.a. etablering af nye, større anlæg, ikke i væsentlig grad forringe dyre- og plantelivets spredningsmuligheder.

Ved udlægning af området til boligbyggeri sker der ændringer inden for potentielle økologiske forbindelser. Arealer som tidligere hovedsageligt var dyrkede marker skal fremover anvendes som rekreative arealer og en mindre del skal anvendes som bebygget areal og have. Det vurderes, at den nye anvendelse ikke i væsentlig grad forringer dyre- og plantelivets spredningsmuligheder, idet rekreative arealer og villahaver har en uændret eller bedre funktion som spredningsvej for dyr og planter i forhold til intensivt dyrkede markarealer. Ingen af de bebyggede arealer medfører barrierer i forhold til økologiske forbindelser.
Den planlagte adgangsvej til planområdet fra Fredstedvej går henover en potentiel økologisk korridor. En forholdsvis smal vej med lav trafikintensitet vurderes ikke at være en væsentlig barriere for dyr og planters spredningsmuligheder.
Planerne vil ikke forhindre dyrs og planters naturlige bevægelsesveje. Funktionen som potentiel biologisk korridor kan opretholdes.

 

Naturområder

En del af planområdet overlapper kommuneplantemaet naturområder. 

Retningslinjen for naturområder i Haderslev Kommuneplan 2017-2029 lyder:

  • Naturområderne skal sikres et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv. Hvis der helt undtagelsesvis tillades byggeri eller arealanvendelse, som forringer et naturområde, skal der stilles krav om udlægning af nye naturarealer, så naturværdierne samlet set bliver fastholdt eller forbedret. Dette gælder også for byggeri eller arealanvendelse, som finder sted uden for selve naturområdet, hvis det påvirker naturområdet.

Inden for planområdets afgrænsning findes der områder, som overlapper kommuneplantemaet naturområder. Disse områder er planlagt som rekreative arealer og områderne er beskyttede ifølge naturbeskyttelseslovens §3, så der ikke må ske ændringer af naturarealerne. Der sker således ikke byggeri inden for de områder, hvor naturområderne overlappes.  Det vurderes, at der ikke, som følge af planerne, vil ske forringelser af naturområderne.
Det vurderes, at der heller ikke vil ske indirekte påvirkning af naturområder eller særligt værdifulde naturområder, idet eventuel udledning af overfladevand reguleres via miljølovgivning og der vil i den forbindelse blive stillet krav, så der ikke sker væsentlige forringelser.
Planerne vil ikke forhindre opretholdelse af et mangfoldigt og varieret plante- og dyreliv. Funktionen som naturområde kan opretholdes

 

Miljøvurdering

I henhold til § 8, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) skal der udarbejdes en miljøvurdering af:

1. Lokalplaner, som fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser til projekter, der er omfattet af lovens bilag 1 og 2 (§8, stk. 1, nr.1

2. Lokalplaner, som medfører krav om en vurdering af virkningen på et internationalt naturbeskyttelsesområde under hensyntagen til områdets bevaringsmålsætninger (§8, stk. 1, nr. 2)

3. Lokalplaner, som i øvrigt fastlægger rammerne for fremtidige anlægstilladelser til projekter og kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet (§8, stk. 2, nr. 2 jf. §8, stk. 1, nr. 3)

Kommuneplantillæg 15-2017 samt lokalplan 10-37, Boligområde ved Fredsted, Haderslev er ikke omfattet af pkt. 1 og 2.

I forhold til pkt. 3 er det vurderet at planerne fastlægger rammer for projekter, der kan få væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor der er foretaget en miljøvurdering af planerne. Vurderingen af planerne i henhold til pkt. 3 er foretaget på baggrund af en screening af planerne. Screeningen er beskrevet i et notat: “Screening for miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg 15-2017 og lokalplan 10-37, boligområde ved Fredsted, Haderslev”

 

Screeningsresultat

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Det er i screeningsrapporten vurderet, at planerne kan have negativ indvirkning på miljøet på følgende områder (nummerering i henhold til screeningsnotat):

1. Kulturhistoriske værdier KP17

4. Værdifulde landskaber KP17

16. Udledning til vandmiljøet (vandløb og søer)

17. Vandløb, herunder rørlagte vandløb, Regulativmæssige forhold, mv

18. Trafikbelastning (kapacitet)

19. Støj og vibrationer samt emission fra trafik

22. Planlægningszoner for støjforhold KP17

26. Energiforbrug

30. Habitater, bilag IV-arter

31. § 3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb

32. Beskyttede sten- og jorddiger

39. Skovbyggelinjer

41. Kystnærhedszonen KP17

52. Vandrammedirektivet (Vandområdeplaner)

53. Trafiksikkerhed

60. Tilgængelighed ift. trafik

Med baggrund i ovenstående har Udvalget for Plan og Miljø besluttet jf. §10, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne. Beslutningen er offentliggjort den 3. juni 2019.

 

Miljøvurderingsrapport

Med udgangspunkt i miljøscreeningen er det vurderet, at der skal foretages en miljøvurdering af planerne.

Forud for udarbejdelsen af miljørapporten er der udarbejdet et afgrænsningsnotat, der afgrænser miljørapportens omfang og beskriver metoden for vurderingen af miljøemner, der ønskes yderligere vurderet.

Afgrænsningsnotatet konkluderer at miljørapporten skal omfatte en yderligere vurdering af påvirkningen på landskabet. Miljørapporten redegører herfor for de forventede påvirkninger på landskabet som følge af det projekt planerne giver mulighed for.

Konklusionen på miljøvurderingsrapporten er, at påvirkningen ikke vil påvirke landskabet væsentligt.

 

Habitatscreening

Der er foretaget en foreløbig vurdering i henhold til EF-habitatdirektivet og til bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bek. 1383 af 26. nov 2016). Ifølge EF-habitatdirektivet er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede, og en plan kan ikke vedtages, hvis der sker væsentlig negativ påvirkning af Natura 2000-områder eller arter på habitatdirektivets bilag IV.

Da nærmeste Natura 2000 område ligger i en afstand af ca. 450 meter fra lokalplanområdet og med baggrund i det projekt planerne giver mulighed for, er det vurderet at planerne ikke vil påvirke Natura 2000 området væsentligt.

På baggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IV-arter i Danmark og ud fra oplysninger om deres udbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster, er der foretaget en vurdering af planernes mulige påvirkning af arterne.

Det vurderes, at planernes aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV-arter. idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

10.12.BO.12 - Boligområde- Fredsted Vest
10.12.RE.09 - Rekreativt område Fredsted Øst