Erhvervsområde - etablering af biogasanlæg ved Dybkær, Marstrup

Høring

Forslag til kommuneplantillæg 2-2017 er i offentlig høring i perioden fra den 16. december 2019 til og med den 17. februar 2020.

På kommunens høringsportal www.blivhoerthaderslev.dk har du mulighed for at indsende dine eventuelle bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Baggrund og formål

Haderslev Bioenergi K/S ønsker at etablere et biogasanlæg ved Dybkær 3, 6100 Haderslev.

Biogasanlæggets primære formål er at producere biogas og biogødning. Biogas er en attraktiv grøn energikilde, der kan lagres og anvendes til varme, proces, eller transportformål.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet har et samlet areal på ca. 6 hektar og ligger i landzone. Området ligger i det åbne land, ca. 750 m sydøst for Marstrup By, i et landskab præget af et let kuperet, åbent landskab med levende hegn mellem de dyrkede marker, spredt bebyggelse, samt et vist teknisk præg i form af både landbrugsbyggeri, vindmøller og varmeværk.

Der findes erhvervsnaboer i nærhed af anlægget. Den nærmeste i en afstand af 175 meter. Nærmeste nabobeboelser, Knokbjerg 51 og 61, ligger i en afstand fra lugtcentrum på ca. 250 meter mod nordvest. Der er i alt ca. 16 beboelsesejendomme indenfor en afstand af 500 meter fra lugtcentrum på biogasanlægget. Marstrup by er den nærmeste landsby på ca. 750 meters afstand.

Indhold

Kommuneplantillægget fastlægger områdets anvendelse til erhvervsområde med mulighed for at etablere biogasanlæg.

Kommuneplan 2017

Lokalisering af biogasanlæg:

I Haderslev Kommuneplan, retningslinjer for det åbne land, er der udpeget interesseområder for placering af biogas. Den foreslåede placering ligger i umiddelbar nærhed for et sådant interesseområde. Lokalisering af biogasanlæg kan ske både inden for og uden for interesseområderne. Der lægges vægt på, at placering og udformning er hensigtsmæssig i forhold til natur, miljø, landskab og naboer.

Den foreslåede placering ligger centralt i forhold til biomasse fra landområderne nord og sydøst for Marstrup By. Der foreligger en lokalplan, som har til formål at udlægge området til virksomheder med særlige beliggenhedskrav, herunder virksomheder, som medfører særligt tunge transporter eller transporter i stort omfang.

Grundvand - område med drikkevandsinteresser:

Planområdet ligger i et område med almindelige drikkevandsinteresser. Der findes ikke indvindingsoplande i eller i nærheden af området. I miljøvurderingsrapporten vurderes det, at anlæggets placering ikke vil være problematisk i forhold til grundvandsforekomster.

 

Indpasning i landskabet:

Planområdet er ikke omfattet af nogle særlige landskaber eller geologiske bevaringsværdier. Anlægget bygges, så det passer bedst muligt ind i omgivelserne.

Ved etableringen af biogasanlægget er der gennem processen blevet arbejdet med at holde anlæggets højder i samme højde som omkringliggende bebyggelse, og dermed reducere den visuelle påvirkning. Skorstene er holdt i en højde på under 30 meter. Der er arbejdet med at anlægget syner mindre, hvorfor farven på tanke og bygninger er valgt, så den bedst mulige indpasning i omgivelserne sikres. Derudover vil der blive etableret beplantning på 2 af anlæggets 4 sider. Beplantning kan med tiden afskærme store dele af biogasanlægget. Med disse foranstaltninger vurderes det samlet set i miljøvurderingsrapporten, at biogasanlægget visuelt falder godt ind i omgivelserne og ikke virker markant på afstand.

Produktionserhverv:

Haderslev Kommune skal ved planlægning tage hensyn til miljømæssige påvirkninger af omgivelserne, som følge af planforslaget i forhold til støj-, lugt-, støv- og anden forurening og redegøre for, om virksomheder eller andre typer anvendelser kan blive stillet overfor skærpende krav som konsekvens af planlægningen.

Støj:

Anlægget indrettes således at støjende kilder placeres indendørs, neddykket i tanke eller afskærmes og derudover er der god afstand til omkringboende. Det er vurderet, at der ikke findes aktiviteter, der giver anledning til lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer på anlægget. Anlægget vurderes derfor ikke at pålægge nærmiljøet væsentlige støjbelastninger.

Analyse af trafikstøj viser at transporter af biomasse ikke giver nævneværdige ændringer i støjbelastningen som følge af trafikstøj.

Lugt:

For at mindske potentielle lugtgener sker aflæsning og indfødning af husdyrgødning indendørs. Et konstant flow i ventilationsluften sikrer luftudskiftning. Luften i læsse-/lossehallen samt modtagehallen udskiftes ved fortrængning. Al ventilationsluft ledes til et luftrenseanlæg, så krav om lugtbegrænsning kan imødekommes. Øvrige tanke med gastæt overdækning er tilsluttet anlæggets gassystem, så der ikke er nogen forbindelse mellem luften i tankene og udeluften, hvorfor der ikke kan udledes lugt til omgivelserne fra disse.

Støv:

Der vil ikke være oplag af støvende biomasser.

Anden planlægning

Bilag IV arter:

I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV (bek. 926 af 27-06-2016) er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede.

Ifølge miljøvurderingsrapporten er der ikke registreret fund af Bilag IV-arter i planområdet. Ved en bedømmelse ud fra lokalitetens karakter, størrelse og beliggenhed, anses det for udelukket, at der findes arter, som er beskyttet i forhold til bekendtgørelse om fredning af dyr og planter, eller EU-habitatdirektivets bilag IV. Der vurderes ikke at være risiko for tab af biodiversitet eller naturinteresse i forbindelse med anlægsarbejde og kørsel indenfor planområdet.

Miljøvurdering

Miljøvurderingsrapport

Der er udarbejdet en miljøvurderingsrapport for det foreslåede projekt iht. LBK nr. 1225 af 25/10/18, afsnit III. Her er der redegjort for de forventede miljømæssige påvirkninger, som følge af at gennemføre projektet.

Sammendrag af miljøvurderingsrapport

Konklusionen på miljøvurderingsrapport er, at det vurderes, at det påtænkte biogasanlæg ikke kan påvirke omgivelserne væsentligt negativt.

Sammenfattende vurdering

Det vurderes, at biogasanlægget ikke kan påvirke § 3-beskyttede naturtyper, potentielle ammoniakfølsomme skove, fredede områder og Natura 2000-områder. Ud fra kendskabet til beskyttede arter (Bilag IV-arter og rødlistede arter) og de nærliggende naturområder samt beregningerne af kvælstofdepositionen, vurderes det, at biogasanlægget ikke påvirker områderne eller arterne væsentligt, og at totalbelastningen er så lav, at der biologisk ikke vil ske ændringer over tid. Endelig vurderes det, at biogasanlægget ikke påvirker dyrs og planters levesteder og spredningsmuligheder negativt.

Ud fra den tilgængelige datamængde vedrørende nuværende trafik på vejnettet omkring projektområdet, konkluderes det, at det forventede antal transporter til og fra biogasanlægget, kun i uvæsentlig grad vil være til gene, idet den forventede øgede belastning primært vil forekomme på større veje, der er beregnet til håndtering af store køretøjer. Derudover vil fordelingen af biomasser gøre, at også den trafikale belastning fordeles på de omkringliggende veje.

Trafiksikkerheden i Marstrup og vejkrydsene omkring biogasanlægget, der påvirkes af biomassetransporterne, vurderes ikke forringet væsentligt, da de geometriske forhold forbliver de samme og stigningen i trafik er relativt lav. Derudover øges trafikstøjen ikke i nærheden af beboelse, hvorfor trafikstøj ikke vurderes at være til gene for beboere omkring projektområdet.

Anlægget etableres med omfangsdræn med inspektionsbrønde på alle betontanke, således at eventuelt udslip nemt kan konstateres. Ståltanke placeres på et betonfundament. Hele biogasanlægget omkranses af en jordvold, således at eventuelt udslip kan bremses og dermed tilbageholdes, hvorved det sikres, at det nærliggende vandløb ikke bliver forurenet. Det vurderes derfor, at jord, grundvand og overfladevand ikke vil være udsat for væsentlige gener fra biogasanlægget.

Fra biogasanlægget vil der være emissioner til luften af lugt, ammoniak (NH3), svovlbrinte (H2S), kvælstofoxider (NOx) og kulilte (CO). Der er foretaget beregninger af emissionerne fra biogasanlægget, som viser, at de vejledende grænseværdier overholdes. Efter etableringen af biogasanlægget skal der foretages nye præstationsmålinger og beregninger for luftrenseanlæg, kedelanlæg og opgraderingsanlæg for at eftervise beregningerne.

Klimaeffekten af etableringen af Haderslev Bioenergi K/S er vurderet til at have en betydelig positiv klimaeffekt, da anlæggets egetforbrug af energi, inkl. diesel til transport, har en begrænset udledning af CO2 i forhold til den samlede CO2 besparelse.

Området hvor anlægget placeres har en lav befolkningstæthed. Der er i området ikke nogen kendte forhold, der har negativ betydning for menneskers sundhed eller almene levevilkår, udover den eksisterende omfartsvej, Tøndervej. Siden at trafikstøjen ikke øges på Tøndervej, grundet etableringen af biogasanlægget, vurderes anlægget ikke at have en væsentlig negativ betydning for menneskers sundhed.

For at sikre, at der ikke er evt. skjulte fortidsminder, foretager Museum Sønderjylland forundersøgelser på arealet, hvor biogasanlægget etableres. Dette igangsættes af bygherre, inden projektet kan igangsættes. Hvis der findes fortidsminder her, eller ved senere udgravninger til anlægget, skal disse udgraves eller undviges.

Der anvendes et farvevalg på anlægselementerne, som passer til omgivelserne (betongrå og andre grå nuancer). Derved sikres også et ensartet udtryk, som er lig moderne landbrugsbyggeri. Beplantning ved voldanlæg omkring anlægget foretages for at afskærme anlægget og begrænse udsynet til anlægget. Eksisterende læhegn nordvest for projektområdet bibeholdes.

Da biogasanlægget ikke er en risikovirksomhed, skal der ikke udarbejdes sikkerhedsdokument eller sikkerhedsrapport jf. Risikobekendtgørelsen. Der vil blive udarbejdet en almindelig beredskabsplan for personalet om, hvordan man skal forholde sig i givne tilfælde, og hvilke myndigheder og beredskaber, der skal kontaktes ved uheld.

Samlet set vurderes det, at biogasanlægget med de påtænkte afværgeforanstaltninger, ikke kan påvirke omgivelserne væsentligt negativt.

Vedhæftninger

Udsendelsesbrev med sammenfattende resume og miljøvurdering

PDF (Denne sektion vises ikke på ydersiden)

Indsæt link til PDF her

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

10-2017 - 10-2017