Teknisk anlæg ved Knavvej, Haderslev

Høring

Forslag til kommuneplantillæg 2-2017 er i offentlig høring i perioden 26. april 2018 til 21. juni 2018.

Indsigelser/bemærkninger til forslaget kan sendes til Haderslev Kommune på følgende mailadresse: plan@haderslev.dk

Eller som almindelig post til:

Teknik og Miljø, Simmerstedvej 1A 1. sal, 6100 Haderslev

Baggrund og formål

Byrådet ønsker at etablere en ny genbrugsstation "Ressourcecentrum Haderslev" ved Knavvej, Haderslev.

En ny genbrugsstation skal bidrage til, at Haderslev kommune understøtter den nationale ressourcestrategi Danmark uden affald. Her er der fokus på at minimere affald til forbrænding og deponi og øge mængden til genanvendelse og direkte genbrug.

Planområdets beliggenhed og eksisterende forhold

Planområdet ligger syd for Knavvej og øst for Aabenraa Landevej.

Planområdet har et samlet areal på ca. 8,3 hektar og ligger i landzone. Lokalplanområdet udgør en del af et større landskab, der kendetegnes ved åbne marker, levende hegn, mindre skovplantninger, fritliggende gårde, større trafikerede veje samt nærheden til Haderslevs sydlige bydel.

Der ligger tre mindre private ejendomme direkte i forbindelse med områdets vestlige side. Mod syd og øst defineres grænsen af levende hegn og dyrkede landbrugsjorde.

Landskabet i området er forholdsvis kuperet terræn, og falder fra omkring kote 42 (dvs. ca. 42 m over havet) til kote 34 fra nord mod syd. Indenfor lokalplanområdet er den vestlige del præget af kratbeplantning og flere mindre træer, mens den østlige del stort set er friholdt for beplantning, da den anvendes til jordbrugsformål.

Der er registreret beskyttede naturområder indenfor planområdet i form af en beskyttet sø og et beskyttet vandløb. De beskyttede naturområder er beskrevet og behandlet i lokalplan for Ressourcecentrum.

Indhold

Kommuneplantillægget ændrer områdets anvendelse fra rekreative formål til teknisk anlæg. Rammebestemmelserne ændres også, hvilket fremgår af tillæggets rammedel.

Kommuneplan 2017

Kystnærhedszonen:

Lokalplanområdet ligger i den yderste del af kystnærhedszonen omkring Haderslev Fjord. Kystnærhedszonen er en beskyttelseszone langs kysten på 3 kilometers bredde. I zonen skal kommunens planlægning tage særlige hensyn til natur og landskab. Hensigten er at bevare kysterne åbne og fri for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af kystnærhed. Placeringen af affaldsanlægget er valgt for at sikre nærhed til Haderslev by, som ligger ud til fjorden og dermed også i kystnærhedszonen. Lokalplanområdet vil ikke kunne ses fra kysten pga. af det omgivende landskab og beplantning. Det vurderes derfor, at oplevelsen af kystområdet ikke vil blive påvirket af lokalplanen.

Grundvand – område med særlige drikkevandsinteresser (OSD):

En part af planområdets østlige del er beliggende i OSD. Indenfor OSD skal kommunens planlægning tage særlige hensyn til grundvandsressourcen. Det skal derfor belyses hvorvidt anvendelser indenfor OSD kan påvirke grundvandsforekomsterne.

En genbrugsstation fungerer som indsamlingsstation for forskellige former for affald fra almindelige husstande. Efter indsamling og sortering transporteres affaldet andre steder hen, hvor det forarbejdes og genanvendes. Genbrugsstationen har således ikke oplag af, eller anvender eller frembringer stoffer, der medfører væsentlig fare for grundvandet. Der vil derfor ikke være risiko for at eventuelle mobile stoffer kan udvaskes til grundvandet.

Det vurderes, at genbrugsstationen ikke medfører en væsentlig fare for forurening af grundvandet.

Anvendelse og rammer for lokalplanlægningen:

Områdets anvendelse ændres fra rekreative formål til teknisk anlæg. rammebestemmelserne i forbindelse med rekreative formål ændres til rammebestemmelser i forbindelse med anvendelsen teknisk anlæg

Miljøvurdering

Haderslev Kommune har i henhold til lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) gennemført en screening for, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver en miljøvurdering.

Planerne er screenet i forhold til den biologiske mangfoldighed, befolkningen, menneskers sundhed, flora, fauna, jordbund, jordarealer, vand, luft, klimatiske faktorer, materielle goder, landskab, kulturarv, herunder kirker og deres omgivelser og arkitektonisk og arkæologisk arv, større menneske- og naturskabte katastroferisici og ulykker og ressourceeffektivitet og det indbyrdes forhold mellem disse faktorer.

Screeningsresultat

I henhold til screeningen er det vurderet, at der i forbindelse med følgende emner kan være væsentlige påvirkninger af miljøet:

  • Trafikbelastning (kapacitet): Trafikken vil blive flyttet fra den nuværende genbrugsplads, hvilket vil aflaste trafikken ved den gamle genbrugsplads. Til gengæld vil der ske en trafikstigning i krydset Knavvej/ Tøndervej som bør dokumenteres. Det forventes at der med mindre ombygninger i krydset kan skabes et tilfredsstillende serviceniveau.
  • Støj og vibrationer fra trafik: Det forventes, at trafikken til genbrugspladsen kan øge den samlede trafikbelastning på tilkørselsvejene væsentligt. Det bør undersøges, hvor meget trafikmængden kan forventes at stige, heraf lastbilandelen. Afhængig af størrelsen på den forventede stigning, bør der laves en støjberegning for trafikstøjen.
  • Habitater, bilag IV-arter: Der kan potentielt forekomme løvfrø i området. I forbindelse med projektet søges om nedlæggelse af et vandhul. Under forudsætning af, at der etableres tilstrækkelig erstatsningsnatur på arealet umiddelbart øst for projektet vil der ikke være væsentlig negativ påvirkning af bilag IV arter. Der skal søges og opnås dispensation til flytning af vandhullet.
  • §3 områder: Eng, hede, mose, overdrev, strandeng, sø og vandløb: Se ovenstående.
  • Økologiske forbindelsesområder: Projektet berører økologiske forbindelser. Projektet bevarer en væsentlig del af det vestlige bevoksede område og der indtænkes regnvandsbassin som en del af et naturområde. Desuden søges der om nedlæggelse af et vandhul. Til erstatning for vandhullet etableres der dobbelt så meget vandhul umiddelbart øst for projektområdet. Det vurderes at naturlige bevægelsesveje ikke forringes. Desuden forudsættes det, at hegn/bevoksning i sydligt skel bevares.
  • Naturområder KP17: Der søges om nedlæggelse af vandhul. Det forudsættes at der opnås dispensation til flytning af vandhul mod etablering af to gange erstatningsnatur.

Det vurderes derfor at planerne kan have væsentlige indvirkninger på miljøet, og at der derfor skal udarbejdes en miljøvurdering.

Habitatscreening:

I henhold til EF-habitatdirektivets bilag IV ( bek. 926 af 27-06-2016) er en række dyre- og plantearter strengt beskyttede. På baggrund af Naturstyrelsens oversigt over bilag IV arter i Danmark og ud fra oplysninger om deres udbredelse, krav til levesteder og foreliggende oplysninger om kendte lokale forekomster er der foretaget en vurdering af projektets mulige påvirkning af arterne.

Det vurderes, at projektets aktiviteter ikke vil medføre væsentlig negativ påvirkning af levesteder og bestande af danske bilag IV arter, idet der ikke sker ændringer i arealanvendelsen, etableres anlæg, eller forekommer udledninger, som kan antages at ville få sandsynlig væsentlig negativ indflydelse, der yderligere vil påvirke de beskyttede arter.

Detaljeret kendskab til de enkelte arters forekomst i området haves dog ikke.

Vedhæftning #1

pdf_endelig_miljrapport_ressourcecentrum_haderslev.pdf (3494 KB)

PDF (Denne sektion vises ikke på ydersiden)

Indsæt link til PDF her

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

10.40.RE.01 - Rekreativt område Knavvej
10.40.TA.04 - Teknisk anlæg Knavvej

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:

10.40.RE.01 - Rekreativt område Knavvej